همایش های پیشرو

رویداد هامدیریت تحقیقات علمی دانشگاه

چشم انداز و مأموریت

ماموریت: این مدیریت  برای نیل به اهداف خود با طراحی و ایجاد تشکیلاتی منسجم و تهیه سازو کار مناسب، ماموریت


بیشتر...

انتشارات

نمایش همه

احتمالات

بدون شک هر کشوری به خاطر ترقی،پیشرفت، خود کفایی و شکوفایی اش روی  مکاتب و دانشگاه هایش سرمایه گذاری می

admin
بیشتر...

حقوق بشر

چاپ و ویراست دوم کتاب «حقوق بشر» تالیف عبدالعزیز نوری به بازار نشر و توزیع کتاب سپرده شد. هدف این

admin
بیشتر...

فارمکولوژی کلنیکی دوم

فارمکولوژی یا دواشناسی ، یکی از مضمون های اساسی علوم طبی است. استفاده از دوا مهمترین بخش تداوی دوایی را

admin
بیشتر...

فارمکولوژی کلنیکی اول

فارمکولوژی یا دواشناسی ، یکی از مضمون های اساسی علوم طبی است. استفاده از دوا مهمترین بخش تداوی دوایی را

admin
بیشتر...

پتالوجی عمومی

درحرکت پرشتاب علمی وفنی امروز، که کتب نوین بی شماری به علاقه مندان علم وپژوهشگران عرضه می گردد، گاه به

admin
بیشتر...

پسر میخواهید یا دختر ؟

بافت سنتی و مذهبی جامعه کشور عزیزمان افغانستان، نگاهی متفاوت از مردان را برای زنان جامعه مان به ارمغان آورد

admin
بیشتر...

دیدگاه


اثر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی با استفاده از داده‌های پانلی (2015-2002)

چکیده: این تحقیق به بررسی اثر درجه بازبودن اقتصاد روی رشد اقصادی در کشورهای منتخب آسیایی مرکزی و جنوبی با استفاده


عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با تأکید بر افغانستان)

تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل (1394-1388)

بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در وزارت مالیه)2020-08-08