مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و مدیریتی

فرم پروپوزال پروژ های مرکز تحقیقات اقتصاد

مقدمه

دانشگاه کاتب یکی از دانشگاه های خصوصی طراز اول در سطح افغانستان می باشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب یکی از دانشکده های فعال دانشگاه بوده و با استفاده از اساتید مجرب و ملکی، به عنوان یکی از بهترین مراکز آموزشی در سطح افغانستان مطرح است. با توجه به اینکه امر آموزش در دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب به بهترین شکل و کیفیت در حال ارائه می باشد، طبق اهداف ترتیب داده شده در برنامه استراتژیک دانشگاه کاتب، امر تحقیقات و پژوهش از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و در حال حاضر تمرکز زیادی روی این موضوع است. مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه کاتب در حال حاضر با نشر کتب، انتشار مقالات به صورت فصلنامه علمی پزوهشی کاتب، برگزاری ورکشاپ ها و برنامه های علمی و تحقیقاتی در راستای ارتقای ظرفیت اساتید و محصلان گرامی، در حال پیش برد اهداف کلان دانشگاه می باشد. با توجه به نیاز مبرم به مرکز تحقیقاتی که به صورت اختصاصی توانایی انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه موضوعات اقتصادی و مدیریتی داشته باشد در سطح افغانستان و متمرکز تر در سطح ولایت کابل، دانشگاه کاتب مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و مدیریتی را راه اندازی کرده است. مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و مدیریتی دانشگاه کاتب به تمرکز روی طرح های تحقیقاتی کاربردی که به صورت واضح و قابل لمس، مشکل یا سوالی از مسائل جاری در ولایت کابل در زمینه مسائل اقتصادی، معیشتی، تجارتی و مباحث کلان مدیریتی را پاسخ می دهد، راه اندازی شده است. بدیهی است در ادامه این مرکز با استفاده از پژوهشگران شایسته و متخصص در رشته های مختلف از عموم پژوهشگران حاضر در افغانستان، با تحلیل و بحث های جامع پیرامون مسائل مطرح شده و نتایج به دست آمده از طرح های تحقیقاتی، راه حل یا طرح عملیاتی کاربردی جامعی را برای حل مشکلات و مسائل مطرح شده، ارائه می کند.

اهداف:

 • ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت تحقیقاتی گروهی، سازمان یافته و هدفدار و همچنین تربیت و رشد استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی اساتید و محصلان.
 • ترویج فرهنگ پژوهشی بارور و موثر در میان اساتید و محصلان.
 • انجام پژوهش برای حل معضلات اساسی کشور.
 • بسترسازی برای ایجاد شرکتهای تجاری دانش بنیان ویژه اساتید، محصلان و دانش آموختگان
 • ایجاد انگیزه و تعمیق فرهنگ پژوهش و پرورش پژوهشگران توانمند بعنوان رکن اصلی در فعالیت پژوهشی.
 • انجام پژوهشهای برنامه محور جهت افزایش توان و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و دستیابی به یافته‌های علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرز‌های دانش.
 • ایجاد ارتباط علمی کارآمد بین اساتید و محصلان
 • زمینه سازی برای افزایش جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی

تعاریف

مرکز تحقیقات

کوچکترین واحد تحقیقاتی است که به درخواسـت بـالاترین مقـام مسـئول سـازمان متقاضی در یکی از زمینه هاي علوم طبی به تصویب رسیده باشد.

پژوهشکده

واحد تحقیقاتی است متشکل از حـداقل سـه مرکـز تحقیقـاتی مـرتبط داراي مجـوز قطعی با مدیریت واحد و فضاي فیزیکی مناسب که به تصویب رسیده باشد.

پژوهشگاه

واحد تحقیقاتی با استقلال مالی و مدیریت واحد کـه داراي حـداقل سـه پژوهشـکده مرتبط مصوب با مدیریت واحد و فضاي فیزیکی مناسب باشد.

پژوهشگر

پژوهشگر به دارندگان مدارك تحصیلی لیسانس و بالاتر مـورد تائیـد وزارت تحصیلات عالی اطلاق می شودکه به فعالیت تحقیقاتی اشتغال دارد.

پژوهشگر تمام وقت

پژوهشگري است که با ابلاغ رئیس واحد تحقیقاتی حداقل 30 ساعت در هفتـه در آن واحد حضور داشته و به فعالیت تحقیقاتی اشتغال داشته باشد

 

پژوهشگر نیمه وقت

پژوهشگري است که با ابلاغ رئیس واحد تحقیقاتی کمتـر 30  سـاعت و حـداقل 10 ساعت در هفته در آن واحد حضور داشته و به فعالیت تحقیقاتی اشتغال داشته باشـد.

تبصره1 : هر پژوهشگر می تواند حداکثر در یک واحد تحقیقات به صورت تمام وقـت و یا در دو واحد تحقیقات به صورت نیمه وقت همکاري نمایند.

پژوهشگر پاره وقت

پژوهشگري است که با ابلاغ رئیس واحد تحقیقات کمتر از 10 ساعت در هفته در آن واحد حضور داشته و به فعالیت تحقیقاتی و یا مشاوره اي اشتغال داشته باشد.

ماده 1-ترکیب تیم پژوهشی:

1- دبیر و پژوهشگر اصلی تیم پژوهشی

2- پژوهشگران تیم پژوهشی

تبصره2- تیم پژوهشی متشکل از حداقل 1 و یا حداکثر 5 پژوهشگرمی‌باشد.

ماده 2- دبیر تیم پژوهشی:

استاد دانشگاه کاتب یا دیگر دانشگاه ها، دارای توانایی و سابقه ی پژوهشی و عضو تیم.

ماده 3- وظایف دبیر و پژوهشگر اصلی تیم پژوهشی:

1- تهیه طرح نامه پژوهشی

2- برنامه ریزی تشکیل جلسه هماهنگی برای اجرای طرح و تنظیم گزارش عملکرد تیم پژوهشی.

3- ارائه گزارش پیشرفت کار به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یکبار با توجه به رشته تخصصی.

4- مدیریت مالی و اجرایی برای پیشبرد سریع طرح

 

تشکیلات اداری مرکز تحقیقات اقتصادی و مدیریتی:

 • یک اتاق 24 متری
 • دو عدد مبل یک نفره و یک مبل سه نفره
 • 2 عدد میز کاری
 • 2 عدد کامپیوتر
 • 8 چوکی
 • میز جلسات
 • یک عدد الماری 2 پله
 • یک عدد کولر (تابستان) و بخاری (زمستان)

مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی و مدیریتی

کارشناس مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه به عنوان مدیر مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و مدیریت نیز ایفای نقش می کند. مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه مسئول نظارت بر کلیه فعالیتهاي علمی و تحقیقاتی واحد مربوطه است.

نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات

 • ارزشیابی کلیه واحدهاي تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دسـتورالعمل مدیریت تحقیقات که تنظیم شده است انجام می گیرد:
 • اتمام حداقل 3 طرح تحقیقاتی مصوب در طی یک سال گذشته
 • چاپ حداقل 3 مقاله تحقیقاتی مرتبط با موضوع فعالیت مرکز در مجلات معتبـر علمی ، تحقیقاتی داخلی یا خارجی طی یک سال.
 • ارائه حداقل یک راه حل مدون و مکتوب به دنیال تجزیه و تحلیل نتایج طرح های مختومه.

تبصره 1 :در صورتیکه مراکز تحقیقاتی داراي دست آورد پژوهشی ویژه اي غیر از مقاله ماننـد ثبت اختراع، ابتکار، نوع آوري، حل معضل در سطح ملی یـا ولایت باشـد، معـادل مقاله تعیین می شود.

 

تشکیلات مرکز تحقیقات

 1. تشکیلات نیروي انسانی مرکز تحقیقات با توجه به حجـم و نـوع فعالیت معین شد. برای شروع کار پست های زیر پیشنهاد شده است:

 مدیر مرکز تحقیقات

از اعضای کادر دانشکده اقتصادس و از طرف مدیریت مرکز تحقیقات  وبا حکم  معاونت علمی تدریسی  منصوب شد. مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه مسئول نظارت بر کلیه فعالیتهاي علمی و تحقیقاتی واحد مربوطه است.

پژوهشگر اصلی طرح

توسط رئیس مرکز انتخاب و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقـات و بخشـهاي علمـی خواهد بود. ایشان اعضای تیم تحقیقاتی خود را براساس ظرفیت های محققان انتخاب می کند و موظف است به صورت ماهیانه گزارش مکتوب از میزان پیشرفت طرح تحقیقاتی به رئیس مرکز تحقیقات طبی ارائه کند.

پژوهشگر

افرادی هستند که طبق تصمیم پژوهشگر اصلی طرح تحقیقاتی انتخاب می شوند و شرح وظایف محول شده از طرف پژوهشگر اصلی را اجرا می کنند. پژوهشگران می توانند از بین اساتید حاضر در دانشگاه، خارج دانشگاه و محصلان حداقل سمستر 5 به بعد باشند.

تبصره3: تامین اعتبار بودجه از طرف ریاست دانشگاه در ابتدا، و در ادامه از محل بودجه معاونت علمی تدریسی و مدیریت مرکز تحقیقات دانشگاه می باشد. هم چنین در حین انجام طرح های تحقیقاتی، مدیریت تحقیقات یا معاونت علمی تدریسی با ارتباط با سفارت خانه ها، NGOها و مراکز حمایوی از طرح های تحقیقاتی طبی می توان میزانی از بودجه را تامین و به حساب خزانه دانشگاه واریز کرد. در صورت تامین بودجه به میزان بالا بر اساس اهمیت طرح، بعد از تخصیص بودجه دیگر طرح ها، پیشنهاد می شود درصدی از بودجه را به عنوان پاداش و بر اساس تصمیم پژوهشگر اصلی طرح، بین مجریان طرح تقسیم کرد.

 

حوزه های تحقیقاتی

 • حوزه پول و بانک
 • حوزه تجارت خارجی
 • حوزه توسعه اقتصادی
 • حوزه اقتصاد محیط زیست
 • حوزه اقتصاد بخش عمومی

طرح های پیشنهادی

 • بررسی تاثیرات نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور
 • تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد افغانستان
 • تجارت منطقه ای و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور
 • تاثیرات سیاست های آمریکا بر میزان سرمایه گذاری در افغانستان

 

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-25