رویداد ها و همایش هامجلات

انتشارات

View All

احتمالات

admin
بیشتر...

حقوق بشر

چاپ و ویراست دوم کتاب «حقوق بشر» تالیف عبدالعزیز نوری به بازار نشر و توزیع کتاب سپرده شد. هدف این

admin
بیشتر...

فارمکولوژی کلنیکی دوم

  فارمکولوژی یا دواشناسی ، یکی از مضمون های اساسی علوم طبی است. استفاده از دوا مهمترین بخش تداوی دوایی را

admin
بیشتر...

فارمکولوژی کلنیکی اول

  فارمکولوژی یا دواشناسی ، یکی از مضمون های اساسی علوم طبی است. استفاده از دوا مهمترین بخش تداوی دوایی را

admin
بیشتر...

پتالوجی عمومی

درحرکت پرشتاب علمی وفنی امروز، که کتب نوین بی شماری به علاقه مندان علم وپژوهشگران عرضه می گردد، گاه به

admin
بیشتر...

پسر میخواهید یا دختر ؟

بافت سنتی و مذهبی جامعه کشور عزیزمان افغانستان، نگاهی متفاوت از مردان را برای زنان جامعه مان به ارمغان آورد

admin
بیشتر...

بینش


دیدگاه محصل

دیدگاه محلصین درباره کاتب


دیدگاه محصل

دیدگاه محصل

دیدگاه محصل

محصلین2018-06-21