سال دوم،شماره دوم، پاییز و زمستان 1401

سخن آغازین
در دنیای امروز، دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میرود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش هایی که خود انجام میدهیم، به دست میآید. پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. متاسفانه در افغانستان در باره ی علم و تحقیق این بحث را نمیتوان مطرح کرد که از تحقیق چه نتایج و یافته های به دست آورده ایم؛ زیرا هنوز ما در شناخت ماهیت علم و روش های تحقیق مساله داریم. بنابراین نخست باید ماهیت علم و روش تحقیق را بشناسیم که استقلال دید علمی و روش تحقیق جایگاه خود را در نهادهای علمی و دانشگاهی پیدا کند تا بتوانیم با استفاده از دید علمی و روش تحقیق به تحقیق و پژوهش
بپردازیم. یکی از بخش های مهم حوزه پژوهش در هر کشوری که به عنوان یکی از زیرساخت های امنیتی، رفاهی، اقتصادی و توسعه ای از آن نام برده می شود، تحقیق و پژوهش در حوزه صحت و طب است؛ تمرکز بر این حوزه به قدری اهمیت دارد که برخی کشورها آن را در اولویت برنامه های تحقیقاتی خود قرار داده و سرمایه های کلان و بودجه های هنگفتی را هر ساله به آن اختصاص می دهند. دانشکده طب دانشگاه کاتب نیز با توجه به وظیفه علمی خود در راستای توسعه تحقیق و توجه روزافزون به مقوله تحقیق و پژوهش اقدام به نشر فصلنامه عملی و پژوهشی طب معالجوی نموده است. از کلیه اساتید و محققین محترمی که با ارایه مقالات مفید و پرثمر خود در نشر شماره اول سال 1401 مجله علمی، پژوهشی با ما همکاری نموده اند، تشکر و قدردانی می نماییم.
سید حمید موسوی
سردبیر – زمستان 1401

عنوان نویسنده
اولین گزارش تشریحی واقعات نوزادان مادران دیابتیک در افغانستان داکتر احمد علی افضلی۱ ، داکتر وحیدالله نعیمی۲
بیماری همولیتیک جنین و نوزادان و تشخیص زودهنگام آن به کمک DNA آزاد
جنینی
حوریه تاجیک
بررسی رابطه بین سالمت روانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ذاکره امیری
ارزيابي وضعيت تغذيه کودکان همودياليزي مشهد-ايران زهرا اخلاقی
Determination of the Course of COVID-19 Pandemic Using Modified Mathematical Modeling Original Research Paper سید حمید موسوی
The Capacity of Health Research in Afghanistan: Bibliometric Analysis شاه جهان شایان

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-18