سال پنجم شماره هشتم و نهم بهار و تابستان 1397

عنوان نویسنده
)۱۳31- بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی در افغانستان ) ۱۳3۵ نیاز محمد نیازی*1 نجیب الله ارشد*2
بررسی عوامل پایداری نهادهای خدمات مالی کوچک )مایکروفایننس( در افغانستان محمدضیا شفایی *7 ، علیرضا محسنی ۹، محمد یحیی میرزا 9
تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی طی
)۲0۱۵- سالهای ) ۲00
انیسه امیری* 7 ، نرجس ظفری ۹
بررسی تأثیر اندازه دولت بر نرخ تورم منتخبی از کشورهای درحال
)۲0۱۴- توسعه) ۲00
توریالی هروی  7، حسن روحانی ۹
بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب کمتر
۲0۱۴- توسعه یافته طی سالهای ۲00
عبدالمجید مرادی 7 *، نجیب الله ارشد ۹
بررسی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب قلب آسیا
طی سالهای ۲00۳ الی ۲0
محمد مختار فرهنگ* 7 ، علیرضا محسنی
تأثیر هزینههای نظامی بالای رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا
طی سالهای ۲00۴ تا ۲0
محمد جمشید رمزی* 7 ، نجیبالله ارشد ۹، محمد توکلی 9
بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار شهری در غرب کابل محمد اکبر رضوی *7 ، امانالله فصیحی ۹، نورالدین علوی 9
تحلیل جامعهشناختی عوامل فرهنگی خشونتهای خانگی علیه زنان در شهر کابل خیبر حنیفی* 7 ، امانالله فصیحی ۹، نورالدین علوی 9
0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-18