سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1401

سخن آغازین

عدالت، نظم، صلح و ثبات، توسعه و انکشاف در یک جامعه منوط به وجود و تطبیق یک نظام حقوقی مناسب و توسعه یافته است که قواعد و مقررات آن با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سازگاری داشته باشد و مسیر انکشاف و توسعه و فرایند تطبیق عدالت را مبتنی بر یافته های علمی و تحقیقاتی تأمین نماید. پویایی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آشنایی با یافته های جدید علمی و نتایج تحقیقات و کشف قواعد مناسبات انسانی و طرح آن در قالب مقررات حقوقی و یا اصلاح مقررات موجود در پرتو آن، نیازمند فعالیت مراکز تحقیقاتی و نشراتی می باشد. فربه بودن تحقیقات و مراکز تحقیقاتی و تولید علم در یک کشور، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است و در مقابل فقر حوزه پژوهش و یا به اعتنایی به یافته های علمی، نتیجه جز دوام چرخه نابسامانی و پسمانی ندارد. در همین راستا، تحقیق و نشر نتایج آن یکی از مهمترین رسالت مراکز علمی و اکادمیک به عنوان پیش قراولان توسعه و رشد، است که در قالب نشریات، دستاوردهای تحقیقاتی اساتید، محققان و محصلان را در معرض نگاه نقادانه جامعه می گذارد و نیز زمینه استفاده از آن را مهیا می سازد. دانشگاه کاتب با درک چنین رسالتی و با اخذ مجوز از وزارت محترم تحصیلات عالی، دو فصلنامه حقوقی خویش را که به صورت  تخصصی مباحث حقوقی را در بر می گیرد، با تقدیم اولین شماره آغاز نموده و باور مندیم که در شرایط دشوار پیگیری و ادامه راه آسان نیست اما با یاری اهل قلم و تحقیق، متعهد و امیدوار به دوام و ادامه راه استیم. بدون شک هم سرشت تحقیق بویژه در حوزه جامعه و مناسبات انسانی و هم محدودیت ها و زاویه دید و نگاه محقق و نویسنده، می تواند نتیجه تحقیق را بحث برانگیز و یا دارای نواقص و اشکالات نماید و این می طلبد که محققان و خوانندگان گرامی با نگاه مشفقانه و با انصاف علمی مباحث نقد نموده و  ایرادات را با ما شریک سازند تا ضمن نشر، دیدگاه و نقد آن ها نیز در معرض داوری محققان قرار گرفته و نویسنده نیز از آن اگاه گردد. مجله حقوقی کاتب از آثار محققان و نویسندگان اسقبال می نماید.

عنوان نویسنده
نظریه توثیق و تضمینات بانکی در حقوق افغانستان دکتر جلیل قنواتی1 یزدانعلی راسخ2
حقوق دفاعی متهم در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی جمعه علی حقانی
بررسی حق شرط کشور های اسلامی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان غلام سخی فروزش
عملیات انتحاری در فقه جزایی سید علی دلبری1، غلام حیدر رضوانی2، محمد پناهی3
بررسی نقش کمیته حقوق طفل در توسعه حقوق طفل با تمرکز برافغانستان محمد محقق
بررسی رویکرد سود انگاری مجازات در قوانین جزایی افغانستان شفیقه رویش صافی

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-18