عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با تأکید بر افغانستان)

محمدامین عسکری1، محسن الوندی2، روح‌الله بیات3

  1. 1. دانش آموخته ، MBA از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی[1]
  2. 2. استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
  3. 3. استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصتی مناسب برای کشورهای در حال توسعه است تا بتوانند از منابع خارجی برای جبران کمبود سرمایه استفاده کنند و نیز از منافع دیگر آن مانند انتقال تکنولوژی و… بهره­مند شوند؛ لذا باید بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‎های مستقیم خارجی را فراهم کنند. مطالعه حاضر نیز برای تبیین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته‌ای که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را داشتند انجام شده است. این مطالعه برای دوره زمانی 2003- 2010 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS‌) در قالب الگوی داده‌های تلفیقی (پانل) انجام شده است. نتایج حکایت از تأثیر معنی‌دار ولی متفاوت دو متغیر آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد در این دو گروه از کشورها دارد که این امر می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان به‌ عنوان راهبرد سیاستی به کار رود. ضمن آن که سایر عوامل بسته به گروه کشورها از تأثیر قابل توجه اما متفاوت برخوردار هستند.

واژه‌های کلیدی: افغانستان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، الگوی داده‌های تلفیقی، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد.

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-23