بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در وزارت مالیه)

فرشید فطرت ۱،۱ دکتر علیرضا محسنی ۲ و دکتر سید جعفر احمد

۱.دانش‌آموخته ماستری رشته اقتصاد دانشگاه کاتب، نویسنده مسئول

۲. دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه کاتب

۳.دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه کاتب

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری در وزارت مالیه مانند عوامل فرهنگی، عوامل کیفیت زندگی کاری، عوامل فردی، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی بر کاهش فساد اداری در وزارت مالیه می‌پردازد.. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است.. جامعه آماری آن را کارکنان وزارت مالیه تشکیل می‌دهند.. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 135 نفر از کارکنان هستاست.. برای رسیدن به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سؤال استفاده‌شده، این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی بر اساس آلفای کرونباخ 0..87 هستاست.. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون پارامتریک t یک نمونه‌ای استفاده شد.. بدین منظور نرم‌افزار SPSS به کار گرفته شد.. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل کیفیت زندگی کاری، عوامل فردی، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی بر کاهش فساد اداری در وزارت مالیه مؤثر هستند (p<0..001)؛ لذا وزارت مالیه و ادارات مشابه به منظور کاهش فساد اداری به عوامل ذکرشده توجه نمایند..

کلمات کلیدی: فساد اداری،؛ عوامل فرهنگی؛ ، عوامل فردی؛ ، عوامل کیفیت زندگی کاری؛ ، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی..

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24