ارش و تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‎المللی، فقه امامیه، حقوق افغانستان و ایران

عبدالخالق قاسمی1

  • عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان

چکیده

به موجب ماده 50 کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا، هرگاه کالایی تسلیم شده توسط بایع مطابق قرارداد نباشد، خریدار می‎تواند به نسبت قیمتی که کالای منطبق و قیمتی که کالای غیر منطبق (کالای تسلیمی) در زمان تسلیم دارد، از ثمن کالا بکاهد. در فقه امامیه و حقوق ایران نیز، هرگاه مبیع معیوب و نامنطبق با قرارداد باشد خریدار می‎تواند با فسخ قرارداد به رابطه حقوقی خویش خاتمه داده و یا با دریافت ارش، مبیع معیوب را پذیرفته و رابطه حقوقی خود را حفظ نماید. در هر دو مورد آنچه عملا اتفاق می‎افتد تقلیل ثمن و کاستن از ما به ازاء مبیع معیوب توسط خریدار و برقراری عدالت معاوضی است. نوشتار حاضر برآن است تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع، فقه امامیه و حقوق افغانستان را مورد بررسی قرارداد دهد و در این راستا سعی دارد ابتدا مفهوم، ماهیت و مبانی ارش و تقلیل ثمن را بیان کرده سپس شرایط تحقق و نحوه محاسبه آن دو را به بررسی گرفته و در پایان دست‌آورد تحقیق را ارائه نماید.

واژه‌های کلیدی: ارش، تقلیل ثمن، عیب، مبیع، عدم انطباق،  کنوانسیون بیع، حقوق افغانستان

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-23