کنفرانس دانشجویی جاسوسی سایبری

مرکز تحقیقات حقوق و علوم سیاسی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کنفرانس دانشجویی جاسوسی سایبری در حقوق افغانستان به تاریخ 30 عقرب 1397در سالن اجتماعات شعبه ماستری برگزار کرد.

این کنفرانس دانشجویی با همکاری مدیریت تحقیقات علمی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد که در این کنفرانس چهار دانشجوی مقطع لیسانس نتایج تحقیقات خود را روی موضوع جرایم سایبری در حقوق افغانستان ارائه کردند. دکتر مهدی محقق مدیر تحقیقات علمی دانشگاه کاتب، ضمن تشکری از چهار دانشجویی که در مورد جرایم سایبری در حقوق افغانستان تحقیق کرده بودند گفتند مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه از فعالیت های تحقیقاتی تمامی دانشجویان حمایت می کند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار می دهد.

در ادامه برنامه جناب آقای دکتر حبیبی، دبیر کمیته تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیرامون جرایم سایبری در حقوق افغانستان و مشکلات ایجاد شده ناشی از این جرایم در جهان صحبت کردند، ایشان اذعان داشتند که جاسوسی سایبری به یکی از جرم هایی تبدیل شده که خسارات زیادی را به دولت و سازمان های بزرگ رسانده است و این نوع از جرایم در حال رشد است که دولت تا کنون نتوانسته است جلوی آن را بگیرند. در ادامه نیز سخنران این برنامه هر یک عبدالحمید مهرزاد، خانم ناجیه انوری و احمد شاه صمیم سخنرانی خودشان را پیرامون جاسوسی سایبری در حقوق افغانستان ایراد کردند که هر کدام روی موضوع مربوطه صحبت کردند. در پایان برنامه نیز تقدیر نامه هایی که از سوی مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی مد نظر گرفته شده بود به سخنرانی علمی اهدا شد.

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23