مقاله مروری دکتر سید حمید موسوی به نشر رسید.

دستاورد ارزشمند دیگر از مرکز تحقیقات طبی کاتب!
مقاله مروری (Review Article) دکتر سید حمید موسوی استاد کادر علمی دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب با همکاری مراکز تحقیقاتی از کشورهای انگلستان، ایتالیا، ژاپن و نپال تحت عنوان
“A Narrative Review of Personal Protective Equipment Uses in Coronavirus Disease 2019 and Its Disposable Practices”
در ژورنال بین‌المللی و معتبر “JMA Journal” به نشر رسید.

چکیده مقاله:
از آنجاییکه سندروم حاد تنفسی ویروس کرونا 2 (SARS-COV-2)،مسئول ایجاد بیماری ویروس کرونا، از طریق تماس نزدیک و قطرات منتقل می‌شود. افرا، به ویژه افرادی که در معرض خطر عفونت هستند، باید اقدامات پیشگیرانه را در تنظمات جامعه و مراقبت‌های بهداشتی (HCP) باید به طور مناسب تجهیزات محافظ مشخص (PPE) را با استفاده از روش‌های معقول در خنک کردن و دور انداختن و دفع استفاده کنند. یک مرور داستانی از ادبیات موجود شد، که در آن مقالاتی از Scopus, PubMed, Google Scholar, ScienceDirect و Web of Science جمع آوری شد. یافته‌های اولیه مقالات حفظ شده با توجه به توصیه‌های رسمی مورد استفاده از PPE بررسی شد.سازمان بهداست جهانی، مراکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) و مرکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌های اروپا (ECDC) اقدامات احتیاطی استاندردی را برای انتقال تماس، انتقال تنفس و اقدامات احتیاطی قطره در میان HCPهای ماقبت از بیماران مبتلا به ویروس کروناتوصیه می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت کنند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24