ماهیت حقوقی اقرار )عمل یا واقعه حقوقی(

محمد تقی مناقبی ۹

-۹ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان ۹

چکیده

اقرار، نهاد حقوقی مهم و از جمله ادله اثبات دعوی است که موجب پذیرش حقی دیگری بر ذمه

شخص مقر میباشد. از دیرباز در مورد ماهیت حقوقی آن بحث بوده است که آیا اقرار انشاء است یا اخبار؟

اگر اخبار باشد، آیا واقعه حقوقی است یا عمل حقوقی؟! ورود اقرار تحت هریک از عناوین یاد شده آثار و

پیامدهای خاص خود را دارد. این نوشته در صدد است که ضمن بیان تعریف، اقسام، عناصر و ارکان آن

و نیز جایگاه حقوقی اقرار، به سوالات یاد شده پاسخ دهد و روشن نماید که ماهیت حقوقی اقرار به راستی

چیست؟! آیا ممکن است اقرار چیزی خارج از دایره موارد بالا باشد؟

واژههای کلیدی: اقرار، واقعه حقوقی، عمل حقوقی، اخبار، انشاء، ماهیت حقوقی، ماهیت مستقل

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24