حقوق بشر و اسلام

مواجهه مسلمانان با حقوق بشر، واکنشهای عملی ونظری متعددی را درمیان آنها به دنبال داشته باشته است. گروهی باطرد بشریااسلام با واکنش دفاعی در مقابل آن پرداخته وعده ای به برسی وکاوش ابعاد این دوپدیده مهم وتاًپیرگذار مشغول شده اند.

امروزه حقوق بشردر هسته فلسفی خویش ادعای جهان شمول داشته وبیان می دارد که ارزش ها واصول مطرح شده درآن مورد قبول تمام ملل وتمدن های جهان است. همچنین توانسته با ایجاد نظام منظم حقوقی، ارزش ها واصول خویش را صاحب ضمانت اجرای موثری بنماید. با این حال دیده می شود که حد اقلی از قواعد وهنجارهای حقوق بشر- مانند حقوق زنان واقلیت های غیر مسلمان درجامعه اسلامی – با ظاهرشریعت اسلامی درتقابل است. این مساله باعث شکل گیری حجم وسیعی از واکنش های سیاسی و فکری درمیان مسلمانان شده است. گروهی مثال های فوق را دلیل بر جدایی ابدی حقوق بشر واسلام دانستند و عده ی هم به دنبال راحل برای برون رفتن ازین مشکل شدند.مطالعه جریانات فکری وسیاسی درجهان اسلام نشان می دهد که تمام کشورهای اسلامی به شکلی از اشکال بااین مساله دست به گریبان بوده اند. افغانستان نیز ازین مساله مستثنی نبوده است. گرچه به دلیل رواج رویکرد های بنیادگرایانه، که اصولاًمخالف هرنوع گفتگوی بنیادی و آزاد می باشد ونیزضعف آگاهی و تحقیق در کشور، فضای چندانی برای اندیشه و خردورزی برای این مساله مهم وحیاتی باقی نگذاشته است.

کتاب حاضر ترجمه مجموعه ای ازمقالات است که توسط اندیشمندان در مقاله از منظری خاص به موضوع حقوق بشرو اسلام پرداخته وبُعدی از آن را مورد تحقیق قرار داده است. همچنین در انتخاب شدن این مقالات تلاش شده است تا از طیف های متعدد فکری مقاله انتخاب شده ترجمه گردد. ما براین باور هستیم که گام های نخست برای طرح مبحث مهم حقوق بشرواسلام باید باترجمه برداشته شود تا با بهره گیری از دستاورد های علمی اندیشمندان طراز اول جهانی، گام های بعدی در این باره مستحکم و استوار برداشته شود.

عبدالعزیز نوری

رییس دانشکده حقوق دانشگاه کاتب

بهار 1395

دانلود خلاصه کتاب حقوق بشر و اسلام

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-23