برگزاری ورکشاپ چهار روزه روش تحقیق

ورکشاپ روش برگزاری ورکشاپ

مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه کاتب جهت بلند بردن ظرفیت های علمی محصلین ورکشاپ چهار روزه “روش تحقیق” را برای محصلین رشته های مختلف  برگزار می نماید. این ورکشاپ تحت نظر و راهنمایی دکتر مهدی محقق رئیس تحقیقات دانشگاه و دکتر معصومه واعظی به روز شنبه تاریخ 3/9/1397 از ساعت یک الی سه بعد از ظهر در شعبه ی مرکز و برچی برگزاری میگردد. محصلین علاقه مند میتوانند برای ثبت نام الی تاریخ بیست چهارم عقرب به روابط عمومی شعبه مرکزی و برچی مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23