انتقال زندانیان و شناسایی احکام جزایی خارجی در حقوق افغانستان

محمدمهدی باتور ۹، محمدیحیی بلاغت ۹، احمدرضا صادقی 5

۹. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان و نویسنده مسئول ۹

۹. عضو هیت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان

  1. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان

چکیده

دولت افغانستان موافقتنامههایی در زمینه انتقال زندانیان با کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری

اسلامی ایران و تاجیکستان منعقد نموده است؛ تا از این طریق تبادل محکومان به حبس، میان کشورها با

وجود شرایط )ماهوی و شکلی( صورت گیرد. تا به حال ۹9۰ نفر اتباع افغانی از کشور تاجیکستان و ۹۲ نفر

اتباع افغانستانی از کشور ایران توسط همین روند وارد کشور شدهاند. از طرف دیگر، 5 نفر اتباع تاجیکستانی

و ۹9 نفر اتباع ایرانی براساس این همکاریهای بینالدولی به کشورشان برای تطبیق و اجراء احکام مبنی بر

سلب آزادی توسط محاکم افغانستان، منتقل گردیدهاند. دولت افغانستان در نهاد انتقال محکومان به حبس با

کشورهایی که موافقتنامه را منعقد نموده، در مورد اجراء احکام سالب آزادی کشور بیگانه نسبت به زندانی

افغانستانی که شامل روند انتقال شده و به زندانهای کشور منتقل گردیده به گونهای است که، حکم جزایی

خارجی را در زندانها بر زندانی انتقال شده مستقیم اعمال مینماید و دخالتی از نظر ماهوی در این حکم

جزایی خارجی نخواهد نمود، مگر اینکه این حکم خلاف اصول و معیارهای مقنّن افغانی باشد، در اینصورت

با طلب استهداء از ستره محکمه خلاء بوجود آمده را برطرف خواهد نمود.

واژههای کلیدی: انتقال زندانیان، حکم جزای خارجی، مجری حکم، صادرکننده حکم، موافقتنامه انتقال

زندانی

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24